Skip links

กองทุนรวมของ AIA

กองทุนรวมของ AIA แบ่งออกเป็น 6 กองทุนหลัก

ภายในประเทศ

AIA-TCA

ความเสี่ยงต่ำ-ปานกลางค่อนข้างต่ำ

 • ตราสารหนี้ 30%
 • ตราสารทุน 70%

ภายในประเทศ

AIA-TMA

ความเสี่ยงปานกลางค่อนสูง

 • ตราสารหนี้ 40%
 • ตราสารทุน 60%

ภายในประเทศ

AIA-TAA

ความเสี่ยงสูงมาก

 • ตราสารหนี้ 10%
 • ตราสารทุน 90%

ผสมต่างประเทศ

AIA-ICA

ความเสี่ยงต่ำ-ปานกลางค่อนข้างต่ำ

 • ตราสารหนี้ 56%
 • หุ้นผสม 44%

ผสมต่างประเทศ

AIA-IMA

ความเสี่ยงปานกลางค่อนสูง

 • ตราสารหนี้ 35%
 • หุ้นผสม 65%

ผสมต่างประเทศ

AIA-IAA

ความเสี่ยงสูงมาก

 • หุ้นไทย 30%
 • หุ้นต่างประเทศ 70%

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เขียนมาข้างต้นเป็นการเขียนโดยย่อ/สรุป เพื่อให้เห็นภาพรวมของสัดส่วน และประเภทกองทุน ตัวเลขอาจมีการคลาดเคลื่อน ไม่ตรงความเป็นจริง 100% เป็นการนำเสนอเพียงแค่ให้เห็นภาพรวมเท่านั้น ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามตัวแทนเพื่อขอข้อมูลที่แท้จริงได้

This website uses cookies to improve your web experience.
0:00
0:00