Skip links

วางแผนเกษียณฉบับด่วน

ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ

เป้าหมาย : ต้องการใช้ชีวิตในยามเกษียณให้ใกล้เคียงกับชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างน้อย ไปอีก 25 ปี (ผลตอบแทน 5% & เงินเฟ้อ 3%)

ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน


สรุปปลายทางคุณต้องเตรียมมีเงินประมาณ

0 บาท

- อยู่ในกองทุนที่เติบโตเฉลี่ยได้อย่างน้อยประมาณ 5%
- ถอนเงินมาใช้ได้ประมาณค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ (ห้ามเกิน)
- จะสามารถใช้เงินตามค่าใช้จ่ายที่ระบุได้ไปอีกประมาณ 25 ปีหลังเกษียณ
This website uses cookies to improve your web experience.
0:00
0:00